Điều khoản & điều kiện

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web Vanchuyenuc.com hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm, tệp dữ liệu và dịch vụ nào có sẵn cho bạn trên, từ hoặc thông qua các trang web tên miền phụ nào của Vanchuyenuc.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở Vanchuyenuc.com hoặc tên miền phụ của nó (“Vanchuyenuc.com”), (sau đây được gọi là toàn bộ hoặc một phần là “Trang web”) được điều hành và quản lý bởi KQ TRADING AUSTRALIA PTY LTD, các chi nhánh, người thừa kế và / hoặc người kế nhiệm (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Công ty”), bạn đã khai báo đồng ý và đồng ý với:

 1. Điều khoản và Điều kiện chung về Sử dụng và Truy cập
 2. Các điều khoản khác có thể được Công ty ban hành bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Chính sách bảo mật và chính sách bảo mật nào liên quan đến việc sử dụng và truy cập Trang web có thể được quy định riêng (“Quy định bổ sung khác”).

Tất cả các điều khoản và điều kiện được đề cập từ điểm (1) đến (3) ở trên tạo thành một tổng thể và tạo thành một phần không thể tách rời của nhau (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”).

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Chúng tôi có thể thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý tiếp tục đọc các điều khoản định kỳ để tìm hiểu về các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện. Bạn thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi và sửa đổi này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

“Tài khoản” là danh tính ảo của người dùng trên Trang web bao gồm tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu.

“Dữ liệu Cá nhân” là dữ liệu được gắn với Người dùng cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng, lịch sử vận ​​chuyển, hàng hóa đã giao, mô tả các mặt hàng được yêu cầu hoặc mua và cũng ghi nhật ký thông tin có sẵn trên máy chủ của chúng tôi, địa chỉ giao thức internet, thông tin hoạt động của thiết bị, loại trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu, URL đánh dấu, hệ điều hành, cũng như thống kê các trang đã xem và thông tin khác hữu ích hoặc cần thiết.

“Ngày làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào (không phải thứ Bảy hoặc Chủ nhật) mà các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.

“Nội dung” bao gồm mọi tệp dữ liệu, văn bản viết, phần mềm máy tính, tập lệnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, âm thanh, âm nhạc, video, kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tài liệu khác mà bạn có thể xem, truy cập hoặc đóng góp vào, hoặc trên Dịch vụ. Các dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của Kqtrading.vn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các sản phẩm, phần mềm, tính năng và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web Kqtrading.vn, hoặc bất kỳ miền phụ nào của nó, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở nền tảng thương mại điện tử, trình tải lên video, trình phát video và các ứng dụng khác.

“Người dùng” là mọi người tự đăng ký trên Trang web để trở thành thành viên của Kqtrading.vn, bao gồm nhưng không giới hạn người mua và người đánh giá trên Trang web.

2. TRANG WEB

 1. Các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho mỗi Người dùng, bao gồm:
  1. Người mua thực hiện mua hàng qua Trang web,
  2. Người bán thực hiện bán hàng thông qua Trang web
  3. Người đóng góp cho Nội dung trên Trang web.

  Với tư cách là Người dùng, bạn được phép đăng, tải lên hoặc xuất bản Nội dung trên hoặc thông qua Trang web và bạn hiểu rằng Công ty không đảm bảo bất kỳ tính bảo mật nào đối với Nội dung mà bạn gửi, tải lên hoặc xuất bản. Trang web có thể chứa các liên kết / liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty. Công ty không có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung nào, hoặc các hoạt động hoặc thực tiễn của các trang web của bên thứ ba đó. Ngoài ra, cả Công ty và Công ty sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đã giải thoát rõ ràng cho Công ty khỏi mọi nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng và dữ liệu do các trang web của bên thứ ba thu được.

 2. Không ảnh hưởng đến các quy định khác có trong Điều khoản và Điều kiện, khi sử dụng và truy cập Trang web, bạn đồng ý với những điều khoản sau:
  1. Bạn đồng ý không đăng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào về bất kỳ phần nào của Trang web hoặc nội dung có trong đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty trừ khi Công ty cung cấp phương tiện để phân phối thêm thông qua chức năng được cung cấp trên Trang web;
  2. Bạn đồng ý không thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của Trang web nhưng cho phép Công ty thay đổi, chỉnh sửa Nội dung để đăng trên Trang web;
  3. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên tài khoản trên Trang web;
  4. Khi sử dụng Trang web, bạn tuân thủ tất cả các Luật và quy định hiện hành của Việt Nam;
  5. Công ty có quyền dừng bất kỳ chức năng hay nội dung nào đó của Trang web bất kỳ lúc nào;
  6. Bạn đồng ý không cản trở, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật Trang web hoặc các tính năng có sẵn hoặc được cung cấp để ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc có sẵn hoặc được cung cấp để áp đặt các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web hoặc Nội dung liên quan;
  7. Bạn hiểu rằng khi bạn sử dụng và truy cập Trang web, bạn sẽ nhận được hoặc được hiển thị Nội dung đến từ nhiều nguồn khác nhau và Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác, khả năng sử dụng, bảo mật hoặc các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung đó.

3. TÀI KHOẢN TRÊN TRANG WEB

 1. Để có thể sử dụng và truy cập các dịch vụ do Trang cung cấp, bạn phải tạo một tài khoản trên Trang web. Khi tạo Tài khoản, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân (chẳng hạn như Dữ liệu cá nhân hoặc chi tiết thông tin liên hệ). Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký nào mà bạn cung cấp thông qua Trang web là chính xác. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm (và Công ty không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào) về tất cả các hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn và khi bạn sử dụng tài khoản của mình.
 2. Bằng cách cung cấp dữ liệu, đăng ký và tạo Tài khoản trên Trang web, bạn đảm bảo rằng bạn từ 18 (mười tám) tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, thì bạn sẽ được coi là đã nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để cung cấp dữ liệu, đăng ký, tạo Tài khoản trên Trang web, nhận và sử dụng Dịch vụ. Do đó, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn được coi là đã đồng ý chịu trách nhiệm về tài khoản của bạn, tất cả các hoạt động của bạn trên trang web / nội dung cũng như việc sử dụng và chấp nhận dịch vụ của bạn.
 3. Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu gắn với mỗi tài khoản mà bạn sử dụng để sử dụng và truy cập Trang web. Nếu bạn biết rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đang được sử dụng bất hợp pháp hoặc bạn nhận thấy có ai đó cố gắng đánh cắp tài khoản của mình, bạn có thể thông báo ngay cho Công ty qua địa chỉ email sale@kqtrading.com.au

4. CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT, ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ XÓA NỘI DUNG

Công ty có quyền chấm dứt quyền truy cập và tài khoản trên Trang web nếu theo Công ty, Người dùng luôn có hành vi vi phạm.

Công ty có quyền quyết định xem Nội dung có vi phạm Điều khoản và Điều kiện vì nhiều lý do khác ngoài vi phạm bản quyền, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở nội dung khiêu dâm hoặc thời lượng quá dài. Công ty có thể, bất kỳ lúc nào, không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của mình, xóa Nội dung và / hoặc xóa Tài khoản đối với các vi phạm đã gửi, tải lên và đăng nội dung trái với Điều khoản và Điều kiện.

5. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

6. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web hoàn toàn là trách nhiệm của bạn. Trong phạm vi Luật pháp Việt Nam cho phép, Công ty, giám đốc, nhân viên và đại lý của Công ty từ chối cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo nào và từ chối bất kỳ trách nhiệm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Trang web và việc bạn sử dụng Trang web. Công ty không cung cấp bất kỳ đảm bảo hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của Trang web và không có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với:

 1. Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng Trang web;
 2. Mọi truy cập hoặc sử dụng trái phép máy chủ bảo mật và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và / hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi;
 3. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Trang web của chúng tôi; bất kỳ lỗi, virus, Trojan, hoặc những thứ tương tự có thể được bất kỳ bên thứ ba nào truyền đến hoặc qua Trang web của chúng tôi; và / hoặc
 4. Bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót thông tin nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng Nội dung được xuất bản, tải lên, gửi qua email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua dịch vụ.
 5. Cho mọi tuyên bố, cũng như các nhận xét / đánh giá do Người dùng hoặc các bên thứ ba khác viết, tải lên, xuất bản trên Trang web về sự không chính xác, không chính xác, của một sản phẩm có trên Trang web. Theo đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng Công ty không chỉnh sửa hoặc lọc bất kỳ tuyên bố và nhận xét / đánh giá nào do Người dùng hoặc các bên thứ ba khác viết, tải lên và đăng trên Trang web.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Công ty và giám đốc công ty, nhân viên và đại lý của Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do:

 1. Lỗi nội dung Trang web không chính xác hoặc thiếu sót;
 2. Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại đối với bất kỳ loại tài sản nào phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi;
 3. Mọi truy cập hoặc sử dụng trái phép máy chủ bảo mật của chúng tôi và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và / hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi một cách bất hợp pháp;
 4. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Trang web của Chúng tôi;
 5. Mọi lỗi, vi rút, trojan, hoặc những thứ tương tự có thể được bất kỳ bên thứ ba nào truyền đến hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi;

Bạn xác nhận cụ thể rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc hành động nào nhằm bôi nhọ, xúc phạm, tấn công (xúc phạm) hoặc bất kỳ hành động bất hợp pháp nào của các bên thứ ba trong đó bao gồm các rủi ro tiềm năng hoặc thiệt hại phát sinh từ những vấn đề này và Bạn hoàn toàn ý thức và hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này.

Trang web được kiểm soát bởi Công ty chúng tôi tại Việt Nam và là một trong những Chi nhánh của Công ty KQ TRADING AUSTRALIA. Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính phù hợp và tính khả dụng của Trang web ở các quốc gia khác. Những người truy cập hoặc sử dụng Trang web từ các khu vực pháp lý khác có trách nhiệm tuân thủ Luật pháp của quốc gia địa phương.

8. ĐỀN BÙ THIỆT HẠI

Trong phạm vi Luật pháp Việt Nam hiện hành, bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Công ty, giám đốc, nhân viên và đại lý của Công ty, khỏi bất kỳ hoặc tất cả các khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ, và phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tư vấn pháp lý) phát sinh từ:

 1. Việc bạn lạm dụng Trang web;
 2. Bạn vi phạm bất kỳ hoặc tất cả các quy định của các Điều khoản và Điều kiện này;
 3. Vi phạm quyền của bạn đối với các quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền SHTT gắn liền với họ, quyền tài sản hoặc quyền riêng tư;
 4. Mọi khiếu nại và / hoặc truy tố Nội dung mà bạn đóng góp dẫn đến thiệt hại cho bên thứ ba; hoặc là;
 5. Vi phạm Luật pháp và có thể ảnh hưởng đến bên thứ ba.

Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường như đã đề cập ở trên sẽ tiếp tục được áp dụng ngay cả khi các Điều khoản và Điều kiện được coi là đã kết thúc và bạn không còn sử dụng Trang web nữa.

9. CẠNH TRANH

Bằng cách sử dụng và truy cập Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng và khả năng ràng buộc mình trong một thỏa thuận hợp pháp, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện. Nếu bạn là một tổ chức hoặc một pháp nhân, bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu được đặt ra bởi Luật pháp và các tài liệu công ty của bạn để có thể ràng buộc pháp nhân của bạn với các quy định của Điều khoản và Điều kiện.

10. LUẬT ÁP DỤNG

Các điều khoản và điều kiện phải được giải thích và quy định dựa trên các quy định Luật pháp hiện hành của nước Việt Nam.

11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại, yêu cầu và tranh chấp giữa bạn và Công ty phát sinh toàn bộ hoặc một phần liên quan đến Dịch vụ trước tiên sẽ được giải quyết bằng hòa giải để đạt được sự đồng thuận giữa hai Bên nếu có thể. Nếu vấn đề không thể được giải quyết hoặc không đạt được sự đồng thuận, trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau đó kể từ thời điểm xảy ra tranh chấp, các bên đồng ý mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết sau cùng bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

12. TÍNH ĐỘC LẬP

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng và Truy cập Chung, Các Điều khoản và Các Điều khoản khác, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty về Trang web.

Nếu có một phần quy định của Điều khoản và Điều kiện bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác của Điều khoản và Điều kiện, mà các quy định khác sẽ vẫn có hiệu lực.